• Gezond(er) eten en leven!
  • Nooit meer boodschappen- kook- en eetstress!
  • Wil je afvallen? Dat kan ook!

Algemene Voorwaarden

 

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Gewichtsconsulente: Anneke Ypma, in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulente, handelend als zelfstandig gewichtsconsulente aangesloten bij de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland.

Cliënt: degene aan wie door de gewichtsconsulente advies en begeleiding verleend wordt dan wel de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt.

Verwijzer: degene (meest waarschijnlijk arts of specialist) door wie de cliënt naar de gewichtsconsulente is verwezen.

 

Artikel 2: Algemeen

De gewichtsconsulente geeft advies aan de cliënt aan de onderling afgesproken locatie. Van elke wijziging van locatie wordt de cliënt onmiddellijk op de hoogte gesteld. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode zoals deze vermeld staat bij de betreffende begeleidingsvorm. De cliënt is zelf verantwoordelijk kennis te nemen van deze algemene voorwaarden.  Indien Anneke Ypma, Gewichtsconsulente niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Anneke Ypma, in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3: Basis voor behandeling

De gewichtsconsulente kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op een formele verwijzing door een verwijzer behandelen. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulente de verwijzer op de hoogte van het verloop van de behandeling. De gewichtsconsulente behoudt zich het recht de cliënt te verwijzen indien de gewichtsconsulente dit nodig acht. De cliënt regelt zelf de afspraken bij deze verwijzer. Indien Anneke Ypma, Gewichtsconsulente tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien de opdrachtgever (tussentijds) een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert dan worden de resterende consulten en de daarvoor gereserveerde arbeidstijd volledig aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 4: Verhindering

Bij verhindering dient de cliënt zich minimaal 24 uur voor de afgesproken datum en tijdstip af te melden. Als afspraken op een maandag of een werkdag volgend op één of meerdere feestdagen, wordt de bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18:00 uur op de laatst voorafgaande werkdag. Inzake een gewone maandag gaat de termijn derhalve in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag. Indien een afspraak niet tijdig geannuleerd is, is de gewichtsconsulente gerechtigd om de afspraak in rekening te brengen.

 

Artikel 5: Tarieven

Cliënt is aan de gewichtsconsulente verschuldigd een honorarium, dat wordt vermeld op de website. Indien een per overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is de gewichtsconsulente gerechtigd daarboven een honorarium (al dan niet per gewerkte tijdseenheid) in rekening te brengen, indien en voor zover de werkzaamheden de in de overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan.

De door de gewichtsconsulente vermelde tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en voor zover deze berekend zouden moeten worden. Eventuele extra kosten worden te allen tijde aan de cliënt medegedeeld. De tarieven worden jaarlijks op 1 januari herzien; de gewichtsconsulente is voorts gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, tenzij cliënt en de gewichtsconsulente hierover expliciet andere afspraken hebben gemaakt.

Het honorarium van gewichtsconsulente is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden, tenzij voorafgaand aan de uitvoering daarvan uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Cliënt is gehouden aan de gewichtsconsulente een door gewichtsconsulente in redelijkheid vast te stellen voorschot te betalen, telkens wanneer de gewichtsconsulente zulks verzoekt.
De gewichtsconsulente heeft, telkens wanneer door haar een voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment, dat cliënt het voorschot aan de gewichtsconsulente heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

 

Artikel 6: Betaling

Tenzij anders overeengekomen dient de betaling door de cliënt aan de gewichtsconsulente contant of per bankoverschrijving te geschieden na afloop van het tweede consult. Indien een afwijkende termijn voor betaling wordt overeengekomen, en cliënt niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is cliënt van rechtswege in verzuim en is – zonder dat nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist – over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag der algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van de gewichtsconsulente.

Voor de betaling van hetgeen door of met betrekking tot de cliënt  te eniger tijd aan de gewichtsconsulente verschuldigd is, zijn de boeken en de (digitale) administratie van de gewichtsconsulente bepalend, zulks behoudens tegenbewijs. Compensatie door de cliënt met

bestaande of vermeende vorderingen op de gewichtsconsulente uit welke hoofde dan ook is uitdrukkelijk uitgesloten.

De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt is zelf verantwoordelijk om de betaalde factuur in te dienen bij de zorgverzekeraar om voor vergoeding in aanmerking te komen.

 

Verwerking van betaalgegevens


Om je verschillende betaalmethodes te kunnen bieden, moeten wij je betaalgegeven overdragen aan mollie.nl. Je gegevens worden alleen gebruikt voor de administratie en de verwerking van de betaling. Uiteraard slaan we je creditcardgegevens, zoals het nummer en de vervaldatum, niet op. Mollie staat onder permanent toezicht van De Nederlandse Bank en voldoet daarmee aan alle hoogste standaarden die gesteld worden aan een betaalinstelling.

De online betaalmogelijkheden waar je uit kunt kiezen om onze diensten af te nemen, zijn allemaal beveiligd. De pagina's zijn beschermd met SSL, waardoor je gegevens versleuteld worden verzonden en het voor derden onmogelijk is om je betaal (creditcard)gegevens te zien. Je kunt de beveiliging checken door op de betalingspagina op je rechtermuisknop te drukken en te kiezen voor 'eigenschappen'. Je krijgt dan een venster met de verbindingsgegevens. Bij 'Verbinding' staat dat het om een SSL-verbinding gaat.

 

Artikel 7: Gegevens en informatie

De gewichtsconsulente is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien cliënt alle door de gewichtsconsulente verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door gewichtsconsulente gewenst, heeft verstrekt aan de gewichtsconsulente. Eventuele kosten, veroorzaakt doordat cliënt de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de cliënt. De gewichtsconsulente heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat cliënt aan deze verplichting heeft voldaan.

Cliënt is gehouden gewichtsconsulente onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan gewichtsconsulente verstrekte gegevens en informatie.

Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf niet aan derden verstrekt (zie ook de privacyverklaring op de website).

Met het aanvragen van voorbeeldmenu's, het inschrijven bij challenges of anderszins verstrekken van je email adres schrijf je jezelf ook in voor de reguliere nieuwsbrief. Uitschrijven kan op ieder gewenst moment.

 

 

Artikel 8: Intellectueel eigendom

De gewichtsconsulente behoudt ten alle tijden alle rechten op de door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog aanpassingen in aangebracht zijn, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De cliënt is niet gerechtigd bovengenoemde zaken zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulente, anders dan voor de eigen begeleiding, te gebruiken. Indien dit wel gebeurd wordt hier een nader te bepalen boetebedrag voor verschuldigd van de cliënt aan de gewichtsconsulente.

 

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De gewichtsconsulente heeft het recht de overeen gekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.

Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Het advies van de gewichtsconsulente is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te kunnen garanderen. Elke aansprakelijkheid van de gewichtsconsulente ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulente verstrekte adviezen is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulente.

Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is voorts beperkt tot het hoogste van (1) het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de gewichtsconsulente afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekeringen toepasselijke eigen risico van de gewichtsconsulente, en (2) het bedrag gelijk aan drie maal het bedrag aan honorarium (excl. omzetbelasting) dat door de gewichtsconsulente in rekening is gebracht aan de cliënt.

De gewichtsconsulente is in geen geval aansprakelijk voor schade die het gevolg is van of die samenhangt met het handelen of nalaten van een door de gewichtsconsulente (al dan niet op verzoek van de cliënt) ingeschakelde derde / hulppersoon.

De gewichtsconsulente is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect, en cliënt vrijwaart de gewichtsconsulente tegen alle aanspraken van derden, die direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Cliënt vrijwaart de gewichtsconsulente in het bijzonder tegen aanspraken van derden wegens schade die het gevolg is van of samenhangt met het door cliënt aan de gewichtsconsulente onjuist of onvolledig verstrekken van informatie.

De gewichtsconsulente is niet verantwoordelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit een bezoek van de cliënt aan de gewichtsconsulente op welke locatie dan ook.

De gewichtsconsulente is niet verantwoordelijk voor schade die zij niet bewust veroorzaakt aan persoonlijke eigendommen van de cliënt, zowel op praktijkadressen als bij huisbezoeken.

Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een jaar na ontdekking daarvan aanhangig zijn gemaakt.

 

Anneke Ypma, Gewichtsconsulente                           Cliënt:                           

Plaats:
Datum:

 

Opgesteld op 1 januari 2019